http://www.rbn.com.vn
  Tìm kiếm & liên kết
  Thông tin cần biết
Chứng khoán
Giá vàng
Thời tiết
  Đăng nhập
     Username :
     Password :
Xin chào :
Đổi mật khẩu
Công văn Công ty
Thoát
  Quảng cáo
THÔNG BÁO

      Ngày 30/6/2016, tại Phòng họp Nhà Khách UBND tỉnh Nghệ An số 02  đường Phan Đăng Lưu tp Vinh tỉnh Nghệ An Công ty cổ phần đầu tư phát triển cao su Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

        Tới tham dự Đại hội có 04 cổ đông nắm giữ 113.000.000 cổ phần - chiếm 100% vốn điều lệ, Ban kiểm soát Công ty.

       Thành phần mời dự gồm Ban lãnh đạo cùng các đồng chí Trưởng phó các phòng ban, Giám đốc các Đơn vị trực thuộc, Đội trưởng đội giống.
        Dươi sự chủ trì của Chủ tọa Đại hội, Đại hội đã nghe các báo cáo về kết quả và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban điều hành, hoạt động kiểm soát của Ban kiểm soát, báo cáo kiểm điểm hoạt động chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị. Sau khi nghe các báo cáo và các tờ trình Đại hội đã tiền hành thảo luận và thông qua các nội dung sau:

        1, Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán).
        2, Thông qua báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, 06 tháng đầu năm 2016 và Phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2016.
        3, Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát.
        4, Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty.
        5, Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, 06 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2016 của Công ty.
        6, Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016.
        7, Chấp thuận chủ trương thực hiện kiểm toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Dự án: Phát triển cây cao su trên địa bàn Tỉnh Nghệ An.
        8, Phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2015.
        9, Phê duyệt Kế hoạch Quỹ lương năm 2016.
        10, Phê duyệt phương án chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty
        11, Chấp thuận phương án chưa phân phối lợi nhuận sau thuế.
        12, Chấp thuận việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.
        13, Phê duyệt việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
        14, Thông qua chủ trương thuê đơn vị tư vấn để khảo sát, lập quy hoạch trình cấp có thẩm quyền quyết định cấp đất ở cho Công nhân lao động tại 03 khu vực: Anh Sơn, Thanh Chương, Quế Phong để hình thành 03 làng Công nhân.
        15, Thông qua chủ trương khảo sát, bổ sung quy hoạch đất trồng cao su giai đoạn 2016 - 2020 tại Tổng đội TNXP 2 - XDKT và Lâm trường Quế Phong.

Một số hình ảnh hoạt động tại Đại hội:

 

 

 

Tải tài liệu về kết quả Đại hội tại đây

 
  Tin nhanh
Tải tài liệu họp HĐQT, ĐH ĐCĐ năm 2020
  Video
Hội nghị người lao động năm 2014
Trực tuyến : 2
 
Trang chủGiới thiệuTin tứcSản phẩmLiên hệ 

 Công ty cổ phần đầu tư phát triển cao su Nghệ An

Địa chỉ: Lô 27, 28 Khu đô thị Vinaconex 9 - Đại lộ Lê Nin  - TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 02383.560.013 - Fax: 02383.560.012 - Email: info@rbn.com.vn